Välkommen till Gustavia Kapitalförvaltning

Gustavia Kapitalförvaltning är ett fristående och oberoende värdepappersbolag som erbjuder ett spektrum av aktivt förvaltade fonder. Vår ambition är att vara ett seriöst och vasst alternativ för alla sparare. I november 2015 erhöll koncernen Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse under namnet Gustavia Kapitalförvaltning AB.

Den 1 april 2016 överlät Gustavia sina fonder till ISEC Services AB ("ISEC"), ett fondbolag verksamt som "fondhotell". ISEC är således nya ägare till Gustavias fonder. Samtidigt outsourcade ISEC förvaltningen av fonderna till Gustavia Kapitalförvaltning. Skälet härför var att Gustavia vill fokusera på och effektivisera förvaltningen snarare än att ägna sig åt fondadministration. Gustavia Fonder AB kommer att träda i likvidation. För Gustavias fondsparare innebär denna förändring ingenting. Förvaltningen av fonderna är densamma, förvaltningsfilosofin likaså. Avgifterna är desamma.

Investerarna erbjuds aktiefonder inom områdena Sverige, Tillväxtregioner, Tillväxtbranscher och Global Tillväxt. Förvaltarna är uppdelade i team efter dessa områden.

Sverige investerar företrädesvis i stora och medelstora bolag.

Tillväxtregioner investerar österut genom fonderna Balkan, Ryssland samt Kazakstan och Centralasien. Balkanfonden investerar i en region som drar fördel av ett fördjupat samarbete inom och med EU. Det internationellt kända fondutvärderingsföretaget Morningstar rapporterade att det var den fond som år 2004 hade den högsta avkastningen i hela Europa, i konkurrens med 24 000 andra fonder. Rysslandsfonden investerar i de länder som en gång bildade Sovjetunionen. Ett område med stora råvarutillgångar och en begynnande konsumtionsmarknad. Kazakstan och Centralasienfonden är en unik fond som investerar i Kazakstan. Landet som är en av världens rikaste råvarunationer med betydande oljereserver. Kazakstan har haft en stark ekonomisk utveckling under en lång tid som givit landet stabilitet. Hela området har dragit nytta av den starka ekonomiska utvecklingen i grannlandet Kina och dess efterfrågan på råvaror.

Tillväxtbranscher investerar globalt via fonden Energi och Råvaror som investerar i sektorer som har en fördel av den ökade efterfrågan efter energi och råvaror som väntas följa i spåren av tillväxtländernas fortsatta tillväxt och den stigande befolkningsmängden i världen. Ny Teknik är en fond som investerar i bland annat IT, bioteknologi, nanoteknologi och miljöteknik. Genom att diversifiera placeringarna över ett flertal teknikbranscher är det vår övertygelse att fonden kommer att generera både en jämnare och högre avkastning än många jämförbara IT-fonder på både kort och lång sikt.

Global Tillväxt är en fond som placerar globalt med fokus på världens alla tillväxtmarknader. Investeringar sker i stora västerländska bolag med en stor del av försäljningen i tillväxtmarknader. Detta för att kunna minska risken och samtidigt öka avkastningen.

Tillsammans passar fonderna både som bas- och specialinvesteringar för både institutioner och privatpersoner. Investeringar i fonderna går att göra direkt eller via banker, försäkringar och de är dessutom valbara hos Pensionsmyndigheten (ppm).