Klagomål

Gustavia strävar efter att hålla en hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder liksom på servicen till våra kunder. Utgångspunkten för oss är att bygga mycket långvariga relationer med alla våra affärspartner men allra mest med våra kunder/investerare. Skulle Du trots våra ambitioner vara missnöjd med diskretionär portföljförvaltning eller någon av Gustavias tjänster, är det viktigt att du kontaktar Gustavia för att framföra dina synpunkter. Du bör först kontakta din ordinarie kontaktperson eller den avdelning inom Gustavia som tillhandahåller den aktuella tjänsten. Om Du fortfarande inte är nöjd kan Du kontakta klagomålsansvarig Niklas Tollstén hos Gustavia:

Gustavia Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig
Box 2187
103 15 Stockholm

eller via e-post niklas.tollsten@gustavia.se.

Skriftliga klagomål besvaras inom 14 dagar. Handläggningen underlättas om Du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.


Om Du vill diskutera ärendet med utomstående part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumentbankbyran.se. Vidare kan den kommunala konsumentvägledaren i din kommun ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan Du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare.

Om Du anser att ett klagomål inte lösts på ett tillfredsställande sätt från Gustavias sida och det belopp som tvisten handlar om överstiger ett visst belopp, kan Du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN ska göras inom sex månader från det att Gustavia första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Gustavia bör lösas, se www.arn.se.

Du kan även vända dig till allmän domstol för att pröva ditt ärende.