Intressekonflikter, incitament

Information om intressekonflikter

Då Gustavia arbetar med flera olika verksamheter och flera olika typer av kunder kan intressekonflikter uppstå. Intressekonflikter uppstår oftast när en beslutsfattare i ett företag representerar två eller flera olika intressen. Intressekonflikt kan uppstå mellan Gustavia (medarbetare, ledning och styrelse m.fl.) och kund, någon med nära anknytning till Gustavia och kund och mellan olika kunder. Vidare kan intressekonflikter uppstå mellan olika avdelningar inom Gustavia. Gustavia har identifierat de områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. I Gustavias policy för hantering av intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de hanteras och undviks. Gustavias medarbetare ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. På kundens begäran kan Gustavia tillhandahålla mer detaljerade uppgifter om denna policy.

Information om incitament

Incitament är en avgift, kommission eller naturaförmån som betalas eller tas emot i samband med tillhandahållande av investeringstjänster. För att incitament ska vara tillåtet krävs att vissa krav är uppfyllda. Gustavia får ta emot incitament från en tredje part om

 
a) du som kund, innan tjänsten tillhandahålls, informeras om incitamentets förekomst, art och belopp, eller om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och
b) betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och inte hindrar företaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

Ett incitament är även tillåtet om det utgörs av faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsten, till exempel depåkostnader, avvecklings- och växlingsavgifter, lagstadgade avgifter, och som genom sin art inte kan strida mot företagets förpliktelser att tillvarata sina kunders bästa intressen.

Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part ska Gustavia tillse att inga intressekonflikter uppstår som kan innebära att kundens intresse inte tillgodoses på ett adekvat, professionellt och rättvist sätt. Gustavia lämnar gärna ut närmare uppgifter om de incitament som vi tar emot och/eller betalar ut, info-(_sm3Remove)-_-(_a)-_gustavia-(d_)-_se.

 

 

.