Oljeprisets fall och dess konsekvenser

Det kan knappast ha undgått någon att oljepriset fallit mycket kraftigt den senaste tiden och orsakerna till detta är flera, men viktigast är två olika parametrar.

  1. USA var länge självförsörjande på olja och hade en ständigt ökande produktion fram till 1970, då flera stora fält började producera mindre olja, samtidigt som man inte hittade nya fält i den omfattning som krävdes för att möta den ökande inhemska efterfrågan efter oljeprodukter. Landet var då tvungen till att börja importera, vilket ledde till stigande priser på olja. Denna trend verkar reversera, då den explosionsartade ökningen av utvinningen av skifferolja gjort att landet klarat att möta en större andel av sina egna behov med egen produktion. Det finns en stor osäkerhet i prognoserna men olika bedömare menar att USA kan bli självförsörjande igen någon gång mellan 2018-2025. Detta kommer att få omfattande ekonomiska konsekvenser för landet. National Intelligence Council som är den federala myndigheten för långsiktiga frågor och utmaningar för landet, räknar till exempel med att detta kommer att leda till att det skapas 3 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2030. Tillväxten förväntas dessutom påverkas positivt. Skifferolja utvinns även på andra platser i världen vilket också kommer leda till en ökning av utbudet.

  2. De oljeproducerande staternas organisation OPEC, har under många år påverkat oljepriset genom att strypa produktion då priserna fallit och öka produktionen vid perioder av höga prisnivåer. Visserligen är inte OPEC en kartell som kan besluta över varje enskild oljeproducent men det finns ändå fog för att hävda att OPEC, i alla fall i viss mån, riggat oljepriset under många år. Därför blev många väldigt förvånade då OPEC vid sitt senaste möte beslutade att satsa på marknadsandelar istället för prisstabilisering. Förväntade neddragningar av produktionen i Mellanöstern kom på skam och istället beslutades att "pumpa på som vanligt". Sannolikt är detta ett långsiktigt strategiskt beslut i avsikt att slå ut den delen av skifferoljeproduktionen som kräver mycket högt oljepris för att kunna drivas lönsamt. Det finns exempel på producenter som behöver operera med oljepriser över 100 dollar/fat för att kunna drivas lönsamt. Mycket få klarar lönsamhet vid dagens priser runt 50 dollar/fat.

De ekonomiska konsekvenserna av fallande oljepris är ganska uppenbara. Oljeproducerande länder som till exempel Ryssland och Saudiarabien är förlorare. Ryssland förväntas till exempel påverkas negativt med en sjunkande BNP om 5 %. Oljeimporterande länder som Indien och Turkiet är vinnare. Turkiet förväntas få en kraftigt positiv påverkan på BNP som kan växa klart mer än vad man trodde för ett halvår sedan.

Andra generella effekter som oljeprisfallet kommer få är att den driver ner inflationen globalt, vilket kan leda till att räntehöjningar skjuts på framtiden. Konsumtionen påverkas positivt då den disponibla inkomsten för hushållen ökar.

Optimistiska makroekonomer menar dessutom att oljepriset kommer att agera som en global stimulans som kommer att kunna påverka världsekonomin mer positivt än alla finansiella stimulanspaket tillsammans som lanserats de senaste åren.

För Sveriges del är det positivt då vi är en oljeimporterande nation. Vår tillväxt ökar och våra låga räntor och inflation kommer att vara längre än tidigare prognoser. Dock mildras effekten av det sjunkande oljepriset av att olja handlas i dollar och dollarn har förstärkts. I det stora hela är det sjunkande oljepriset positivt för vårt land.

 

av Ola Gilstring förvaltare av Gustavia Småbolag

Tillbaka